De 31e Waterleliedag: 24 september 2015 in Meppel

Bezoek ‘Waterlelies’ aan Waterschap Reest & Wieden in Meppel. In roerige tijden bij Waterschap Reest & Wieden en ondanks gevulde agenda’s bij veel bestuurders/Waterlelies, zijn 24 september 2015 de Waterlelies ontvangen in Meppel. Een bijzonder moment nu Reest & Wieden per 2016 met Groot Salland zal opgaan in het waterschap Drents Overijsselse Delta.

 

Bezoek ‘Waterlelies’ aan Waterschap Reest & Wieden in Meppel, 24 september 2015

 

In roerige tijden bij Waterschap Reest & Wieden en ondanks gevulde agenda’s bij veel bestuurders/Waterlelies, zijn 24 september 2015 de Waterlelies ontvangen in Meppel.
Een bijzonder moment nu Reest & Wieden per 2016 met Groot Salland zal opgaan in het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het is ruim 15 jaar geleden dat het netwerk van vrouwelijke waterschap bestuurders; ‘de Waterlelies’, is opgericht,
en vrij snel daarna ook Reest & Wieden voor de 1e keer heeft bezocht.
Sinds 2000 bestaat Waterschap Reest & Wieden en is Marga Kool een van de vrouwelijke dijkgraven in Nederland, en betrokken bij de oprichting van ‘de Waterlelies’.
Marga Kool is nu een van de vier vrouwelijke dijkgraven maar zal binnenkort afscheid nemen.
Kortom een bijzonder moment voor een 2e bezoek van de Waterlelies aan Reest & Wieden.

 

Na het welkom van een 30-tal vrouwelijke waterschap bestuurders bekijken we de bedrijfsfilm en is er een presentatie gegeven over activiteiten die er op het vlak van educatie door Reest & Wieden worden ondernomen. (De presentatie is bijgevoegd.)

 

Tijdens de verdere dag hebben we het Noord Overijssels deel van het gebied bezocht. Voor een bezoek aan het Drentse deel zijn de ‘Waterlelies’ van harte uitgenodigd dit met het nieuwe Waterschap Drents Overijssels Delta in de toekomst nog eens te komen doen. Ook het Drentse deel van het beheergebied Reest & Wieden kent veel onderdelen die een bezoek waard zijn, zoals; de nationale parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Woud, het weer meanderende Oude Diep, grootschalige helofytenfilters bij Hoogeveen en de in meer oorspronkelijke staat gebrachte grensrivier tussen Overijssel en Drenthe; de Reest.

 

Het bezoek aan Noord West Overijssel start met een rit per bus naar Ossenzijl waar we een lunch gebruiken en een indruk krijgen van het informatiecentrum over de Weerribben. Via een boottocht door de Weerribben is, met informatie en humor van de schipper, een goede indruk gekregen van het natuurschoon in dit waterrijke gebied, over de oorsprong van veenwinning en het belang en de toepassing van de rietteelt.
Economisch is recreatie inmiddels een belangrijke pijler voor het gebied.

 

Bij het Waterberging/Natuur project Wetering Oost- en West maken we een korte stop en wordt de realisatie van dit bijzondere project toegelicht.
Vervolgens zijn we, met de bus door wel hele nauwe straten van voormalig Zuiderzee kustplaats Blokzijl, richting de historische stad Vollenhove gereden. Via een slingerende dijk tussen oud- en nieuw land (NOP) en langs het statige Stroinckgemaal uit 1919.

Vollenhove blijkt een lange en indrukwekkende geschiedenis te hebben;

Vollenhove wordt al in 944 vermeld als Fulnaho. Het gebied was destijds een woud dat eigendom was van Otto de Grote. Deze gaf bisschop Balderik van Utrecht toestemming daar te jagen. In 1010 schonk keizer Hendrik II het gebied, Silva Fulnaho (woud van Vollenhove) geheten, aan het bisdom Utrecht[1]. In de 11e eeuw werd het gebied ontgonnen en in de 12e eeuw liet bisschop Godfried van Rhenen aan het Almere eenburcht bouwen, het Olde Huys, met een donjon en een kapel. Deze burcht werd in de 14e eeuw enkele malen aangevallen door de Friezen uit de Stellingwerven. Rond de burcht ontstond het dorp Op ten Camph. Dit kreeg op 12 juli 1354 stadsrechten. Na 1380 werd de stad aangeduid als Vollenho.

De bloeitijd van de stad Vollenhove lag in de eerste helft van de 15e eeuw. Vollenhove was toen belangrijk door de visserij op steur en was een bijstad van de Hanze. Ook werden aarden wallen en poorten aangelegd ter verdediging van de stad (*). In de eerste helft van de 16e eeuw bloeide de stad op. Joris Schenck van Toutenburg werd drost en laterstadhouder van Overijssel voor keizer Karel V. Schenck liet net buiten de stad het kasteel Toutenburg bouwen. Vollenhove werd met deze residentie het bestuurscentrum voor de drie noordelijke provincies: Groningen, Friesland, en Overijssel. Drenthe telde niet mee om het te arm werd geacht. Bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog verloor Vollenhove de rol van bestuurscentrum, en in de eeuwen daarna kwijnde de stad weg.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vollenhove

(*)De verdediging tegen het water tekent de geschiedenis van Vollenhoven:

Noord-West Overijssel kent een lange geschiedenis in het regelen van waterbeheer, waterkering en zorg voor de vaarwegen. Omstreeks het jaar 300 zou het gebied hier onder invloed van de zee zijn gekomen. Stormrampen uit met name de jaren 839 en 1170, waarbij grote stukken bos en veen zijn weggeslagen, hebben de Zuiderzeegeschapen.
Dan wordt het aanleggen van zeewerende dijken noodzakelijk en in 1170 zou daarmee zijn begonnen. De waterproblemen komen vooral van binnenuit door de ontginningen en verveningen, eerst van het hoogveen en later van het laagveen. De tijd van ontginningen en verveningen omspant zo’n tijdperk van zes eeuwen, van omstreeks 1300 tot omstreeks 1900. Het oudste dijkrecht dateert van 1363, toen er al veel dijken waren aangelegd. Het heemraadschap Vollenhove werd in 1804 ingesteld en in 1889 trad het reglement van het Waterschap Vollenhove in werking.

 

Met thee en een wandeling, waarbij de geschiedenis van Vollenhove tastbaar werd, is het bezoek aan Noord West Overijssel afgesloten. En zijn we voor een afsluitende maaltijd naar het Waterschapshuis van Reest & Wieden in Meppel gereden. Er was tijdens het bezoek veel ruimte voor contacten en gesprekken tussen de ‘oude en nieuwe’ Waterlelies bij de koffie, in bus, boot, bij de lunch, de stadswandeling en de afrondende maaltijd.
Een beetje regen tijdens het bezoek is met de plu’s van Reest &Wieden (binnenkort collecters item!) getrotseerd en heeft de pret niet gedrukt.

 

Kortom een intensieve, boeiende en gezellige dag, die een bijzondere periode voor Reest& Wieden, Marga Kool en de Waterlelies markeert.

 

Informatie:
De bedrijfsfilm van Reest & Wieden is ook te bekijken via:
https://www.youtube.com/watch?v=3g2tgHz-m4E

 

De waterberging bij Wetering oost en west is beschreven onder projecten op de website van Reest & Wieden: http://www.reestenwieden.nl/projecten-0/

 

 

Arja Doornbos, AB en AWP Reest & Wieden

31e waterleliedag: 24 september 2015, waterschap Reest en Wieden, Meppel

31e waterleliedag: 24 september 2015, waterschap Reest en Wieden, Meppel

UItnodiging 31e Waterleliedag 24 september 2015

Meppel,   3 september 2015

 

Beste Waterlelie,

 

Met genoegen nodigen wij u uit voor de 31e bijeenkomst van Waterlelie, het netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders. Wij hebben ons best gedaan om er weer een bijzondere dag van te maken.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 september 2015 bij waterschap Reest en Wieden, Blankenstein 540, 7943 PA te Meppel.

’s Middags bezoeken we waterrijk Noordwest-Overijsel met daarbinnen het Nationaal Park Wieden en Weerribben.

Programma:

09.30-10.00 uur Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

10.00-10.30uur Welkom en presentatie Reest en Wieden door Marga Kool, dijkgraaf.

Nieuws en informatie over het netwerk Waterlelie door de coördinator Leonie Bruggink.

10.30-11.15 uur Presentatie door Annemieke Teurlinckx over Watereducatie bij Reest en Wieden. Vervolgens discussie met uitwisseling van informatie en ervaring uit de verschillende waterschappen. Gelegenheid tot het tonen van de eigen educatieproducten.

11.30 uur Vertrek per bus naar Noordwest-Overijsel. Het is een programma met een lunch, met aandacht voor waterschapsprojecten zoals de combinatie van waterberging/natuurontwikkeling in Wetering, recreatie en watererfgoed. Rijden, varen en wandelen wisselen elkaar af. (Stevige/praktische  schoenen aanbevolen!)

16.45 Weer terug in Meppel bij het waterschapshuis.

17.00-19.00 uur Afsluitend gezamenlijk eten in het waterschapshuis.

Niet alleen de gekozen AB-leden en dijkgraven, maar ook de vrouwelijke fractievolgers/commissieleden zijn van harte uitgenodigd.

Wij verzoeken u vriendelijk om u uiterlijk vrijdag 11 september per e-mail aan te melden bij Ria Heersema:

Wilt u ook mailen als u niet deelneemt?

We sluiten de dag af met een maaltijd. Kunt u aangeven of u daarbij aanwezig bent en of u dieetwensen heeft?

Met vriendelijke groeten,

namens waterschap Reest en Wieden,

Marga Kool, dijkgraaf

(0522-267767)

De dames van het Algemeen Bestuur van waterschap Reest en Wieden,

Arja Doornbos, Wil Kerstjens,  Betty Poutsma-Jansen, Geertje Veenstra.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Waterschap Reest en Wieden

Blankenstein 540

7943 PA Meppel

(Postbus 120, 7940 AC Meppel)

Tel. 0522-276767

Fax 0522-276799

Website: www.reestenwieden.nl

Op onze site kunt u bij  ‘contact’ een routebeschrijving vanaf uw woonplaats naar ons kantoor in Meppel downloaden.

Parkeren: U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein

van het waterschapshuis.

Openbaar vervoer: Het kantoor ligt op 5 minuten loopafstand van het station. Als dat voor u bezwaarlijk is kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om opgehaald te worden van het station. Wilt u dit aangeven bij uw aanmelding.

Overnachten: Hoteltips:

 

*Op minder dan 1 km afstand:

Hotel de Reisiger, Dirk Jakobsstraat 6, 7941 KJ Meppel, telefoon: 0522-256649

 

*Op ca. 10 km afstand:

Hotel Waanders, Rijksweg 12, 7951 DH Staphorst, telefoon: 0522-461888

 

*Op  ongeveer 20 km afstand:

Hotel Zwolle Van der Valk, aan de A28, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle, telefoon: 038-8000800

 

Contactpersoon van het waterschap is:

Ria Heersema,

Directiesecretaresse: T: 0522-276729

E:

Tijdens de Waterleliedag is bereikbaar op: 06-51927961